English Italiano Deutsche UP
Pansion AS
Pansion AS
Pansion AS
Pansion AS
Rezervacije
Datum od:
Datum od:
Broj soba:   Broj osoba:  
Ime i prezime:  
Email:
Telefon/Mobitel:  
Poruka:

Uvjeti korištenja

Pristup Pansion AS stranicama i sadržanim podacima podložni su navedenim uvjetima i pravilima. Svaka upotreba ovih stranica nakon učitavanja početne stranice smatra se pristankom na sljedeće pravne uvjete:

Cjelokupan sadržaj objavljen na internetskim stranicama www.pansion.com i www.pansionas.hr ne smije se distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pismenog pristanka Pansiona AS j.d.o.o. ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Pansionu AS j.d.o.o. ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci, fotografije i informacije objavljeni na ovoj internetskoj stranici mogu se k oristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštovanje svih autorskih i srodnih prava te prava trećih osoba sukladno zakonskim propisima Hrvatske.

Ovime prihvaćate i podvrgavate se hrvatskom materijalnom pravu kao isključivo mjerodavnom za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja i uvjeta upotrebe ovih stranica. Hrvatski sudovi isključivo su nadležni za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat upotrebe predmetnih stranica ili u vezi s njima. Pansion AS j.d.o.o. ne jamči da su materijali sadržani na ovim stranicama primjereni ili korisnički dostupni na određenim lokacijama, odnosno ne odgovara za pristup njima s teritorija država gdje je njihov sadržaj zakonom zabranjen. Smatrat će se da je pristup stranicama s navedenih lokacija poduzet samovoljno, uz odgovornost korisnika prema mjerodavnom pravu.

Informacije koje Pansion AS j.d.o.o. objavljuje na ovim stranicama smatraju se točnima i pouzdanima u vrijeme njihova unošenja. Pansion AS j.d.o.o., međutim, upozorava da postoji mogućnost odstupanja od točnosti, istinitosti ili pouzdanosti bilo kojeg od podataka pohranjenih na ovim stranicama u trenutku kada im korisnik pristupa. Informacije dostupne na stranicama ne smiju se smatrati temeljem za donošenje važnih osobnih ili poslovnih odluka te ste suglasni da se Pansion AS j.d.o.o. nećete smatrati odgovornom za moguće neostvarenje svojih očekivanja. Pansion AS j.d.o.o. može u svako vrijeme, bez prethodne najave ažurirati ili izmijeniti podatke na ovim stranicama. Pansion AS j.d.o.o. se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje ove internetske stranice, za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja ove internetske stranice, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ove internetske stranice.

Ova internetska stranica sadržava dokumente, podatke, informacije i poveznice na druge internetske stranice kreirane od strane trećih osoba koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati. Pansion AS j.d.o.o. nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim internetskim stranicama uopće te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući, ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na internetskim stranicama kreiranima od strane trećih osoba.

Molimo vas da vodite računa o tome da slanje privatnih poruka elektroničkom poštom na mreži može biti nesigurno i podložno neovlaštenom pristupu trećih osoba ili pogrešnoj dostavi. Svaka poruka zaprimljena elektroničkom poštom smatrat će se nepovjerljivom te Pansion AS j.d.o.o. ne odgovara za sigurnost i privatnost takvih poruka, zadržavajući pritom pravo da ih reproducira, koristi, raspolaže i distribuira trećima bez ograničenja. Nadalje, slobodna je koristiti ideje, nacrte, iskustvo ili druge oblike znanja sadržane u takvim porukama za bilo koju svrhu.

Zabranjena je reprodukcija, umnožavanje ili distribucija dizajna ili podloge stranica Pansion AS j.d.o.o., pojedinačnih elemenata stranica, dizajna logotipa Pansiona AS j.d.o.o. u njezinu vlasništvu, bez izričitog pisanog odobrenja Pansiona AS j.d.o.o.Osim u slučaju drukčijeg sporazuma, dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovim internetskim stranicama smiju se koristiti samo za osobne potrebe, uz poštovanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

...imate pitanje? ...pošaljite Nam upit!